Java基础集训

199¥599.00

本课程主要讲授Java开发中关于Java SE的核心知识点,通过对编程原理和代码实践的系统化讲解,帮助大家快速入门Java编程,具体内容如下:

1 Java基础

2 面向过程编程

3 面向对象编程

4 容器

5 Java包机制

6 Java IO

7 Java虚拟机

8 并发

9 网络编程

10 Java常用工具类

11 Git

12 Java语言新特性